Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sprzedawcą jest AOF Doradztwo i dotacje Szczepan Brzeski, ul. Kolejowa 11, 32-700 Bochnia, NIP 8681755990, REGON 120193279, posługująca się kontaktowym adresem mailowym: biuro@szczepanbrzeski.pl
 2. Przez zwroty użyte w niniejszym regulaminie pisane z dużej litery należy rozumieć:
 1. sprzedawca: podmiot, o którym mowa w rozdz. I pkt. 1 Regulaminu, sprzedający na rzecz Użytkownika towary lub usługi,
 2. regulamin: niniejszy Regulamin regulujący zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu,
 3. klient: osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary lub usługi za pośrednictwem Sklepu,
 4. konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu, za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. sklep: serwis internetowy dostępny pod adresem domenowym sklep.szczepanbrzeski.pl, umożliwiający dokonywanie zakupów towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę.

ROZDZIAŁ II. ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień na towary lub usługi oferowane za pośrednictwem Sklepu, dostarczania zamówionych towarów Klientowi lub realizacji usług, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów lub ceny zakupu usług, warunki korzystania przez Klienta z zakupionych towarów i usług, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Informacje o towarach i usługach dostępnych w asortymencie Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów i usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, w tym jego części sprzedażowej, wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu użytkownik winien zgłaszać Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres biuro@szczepanbrzeski.pl na piśmie na adres: Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, na adres wskazany przez użytkownika.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez użytkowników ze Sklepu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń.
 5. Niezbędnym dla nabywania towarów i usług za pośrednictwem Sklepu jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
 6. Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości nabywania towarów i usług za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

ROZDZIAŁ III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia zamówienia należy:
 1. wybrać towar lub usługę będące przedmiotem zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Do Koszyka” lub innego równoważnego,
 2. o ile opcja taka jest dostępna, wybrać sposób dostawy towaru,
 3. wpisać lub potwierdzić dane odbiorcy zamówienia, adres na który ma nastąpić dostawa towaru lub w którym mają być realizowane usługi,
 4. dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu,
 5. kliknąć przycisk „Zapłać teraz” albo inny równoważny.
 1. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przy składaniu zamówienia, wysłane zostanie przez Sprzedawcę potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2. Klient realizuje płatność za zamówienie bezpośrednio po złożeniu zamówienia oraz otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w formie elektronicznej, za pośrednictwem funkcjonalności płatności elektronicznych udostępnionych w Sklepie.
 3. Klient ma do dyspozycji następujące metody płatności:
  1. Przelew bankowy bezpośrednio na podane konto bankowe
  2. iMoje | ING (szybkie przelewy online, BLIK, karty)
  3. PayPal
  4. Dotpay (szybkie przelewy online, BLIK, MasterPass, karty)
 4. W przypadku wystąpienia braku zamówionego towaru lub usługi albo gdy zamówiony towar lub usługa są chwilowo niedostępne, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę towaru lub usługi na podobne o zbliżonych właściwościach i cenie), zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący towar lub usługę.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na określone usługi, z uwagi na ich charakter, może powodować konieczność zaakceptowania przed złożeniem zamówienia szczegółowych zasad realizacji usługi

ROZDZIAŁ IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu odbywa się na następujących zasadach:
 1. klient wskazuje adres pod który mają być dostarczane zakupione towary, znajdujący się na terytorium Polski,
 2. dostawa towarów realizowana będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź za pośrednictwem kuriera, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta (o ile Sprzedawca umożliwia wybór sposobu dostawy towaru),
 3. sprzedawca nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia towaru, ani sposób jego dostarczenia, zaś zobowiązuje się jedynie przyjmować uwagi Klientów co do sposobu dostarczenia przesyłki i w miarę możliwości przekazywać je podmiotowi realizującemu dostawę,
 4. sprzedawca zobowiązane jest do przygotowania towaru do wysyłki oraz przekazania go podmiotowi realizującemu dostawę w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i otrzymania płatności,
 5. do odbioru zamówionego towaru uprawniony jest Klient osobiście lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku dostawy towarów do lokalu Klienta będącego przedsiębiorcą – osoba czynna w tym lokalu,
 6. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru z powodu nieobecności Klienta lub osoby przez niego wskazanej pod adresem dostarczenia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towarów oraz nie jest zobowiązany do zwrotu ceny za niedostarczone towary,
 7. jeżeli realizacja przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące zamówień zostanie zakłócona lub uniemożliwiona z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron umowy, Sprzedawca nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za brak realizacji zamówień oraz zobowiązane jest zrealizować te zamówienia bez zbędnej zwłoki po ustaniu siły wyższej,
 8. faktura VAT, potwierdzająca zakup towaru lub usługi, zostanie doręczona Klientowi w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury VAT poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny,
 9. zamówienie, z zastrzeżeniem punktów powyższych, uważa się za zrealizowane w chwili dostarczenia zamówionego towaru w miejsce wskazane przez Klienta przy składaniu zamówienia albo z chwilą udostępnienia Klientowi usługi w sposób określony przy składaniu Zamówienia,
 10. koszty dostawy określone są w Sklepie w opisie produktu lub usługi lub są w inny sposób prezentowane jednoznacznie i czytelnie podczas składania przez Klienta zamówienia.
 11. W przypadku zakupu przez Klienta, za pośrednictwem Sklepu, towaru w postaci biletu na szkolenia, wydarzenie lub inne przedsięwzięcia organizowane lub oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia rozdz. IV pkt. 1, z zastrzeżeniem, że zamówione bilety mogą zostać dostarczone Klientowi drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 12. W przypadku zakupu przez Klienta produktów on-line, rozumianych jako produkt w wersji elektronicznej, w postaci pliku zawierającego cyfrowe treści, który nie zostanie przekazany Klientowi na fizycznym nośniku w postaci płyty CD, DVD, Blu-Ray lub innym podobnym, po dokonaniu przez Klienta płatności za zamówienie, Klientowi zostanie udostępniony link do zamówionego produktu on-line albo produkt ten zostanie przesłany drogą elektroniczną do Klienta.
 13. W przypadku nabycia przez Klienta towarów lub produktów on-line, w których utrwalone zostały przedmioty chronione prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, z chwilą:
  1. zrealizowana zamówienia w sposób określony w rozdz. IV pkt. 1 powyżej, albo
  2. udostępnienia Klientowi linku do produktu on-line bądź produktu on-line w sposób określony w rozdz. IV pkt. 3 powyżej,
 14. Sprzedawca udziela Klientowi licencji na korzystanie z tych towarów i produktów stosownie z postanowień Rozdziału VI.

ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE, PRAWO ODSTĄPIENIA I ZWROT TOWARU

 1. Klient ma obowiązek zapoznać się dostarczonym towarem przed potwierdzeniem jego odbioru.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży towaru lub usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 3. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 4. dla innych umów – od dnia zawarcia umowy.
 5. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail biuro@szczepanbrzeski.pl lub adres pocztowy: AOF Doradztwo i dotacje Szczepan Brzeski, ul. Kolejowa 11, 32-700 Bochnia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru Konsumentowi. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w sposób uzgodniony z Konsumentem.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez AOF Doradztwo do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności, choć nie wyłącznie, do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Konsument przyjmuje do wiadomości, że posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z Umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 12. Jeżeli towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru.
 13. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru za pośrednictwem Sklepu (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: biuro@szczepanbrzeski.pl lub pisemnie na adres AOF Doradztwo i dotacje Szczepan Brzeski, ul. Kolejowa 11, 32-700 Bochnia.
 14. Sprzedawca w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 15. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego towaru w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

ROZDZIAŁ VI. LICENCJA

 1. W przypadku zakupu przez Klienta, za pośrednictwem Sklepu, towarów, w tym produktów on-line, objętych ochroną prawnoautorską, Sprzedawca z chwilą określoną w rozdz. IV pkt. 4 Regulaminu, udziela Klientowi licencji na korzystanie z zakupionego towaru lub produktu on-line.
 2. Licencja na korzystanie z zakupionego towaru lub produktu on-line umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub w postanowieniach zapisanych obok towaru lub produktu na stronie Sklepu, w tym także zastosowanych przez AOF Doradztwo zabezpieczeń technicznych. Licencja ma charakter niewyłączny, niezbywalny, bez prawa do udzielenia sublicencji. Zastrzega się, że licencja może wygasnąć w przypadku utraty przez Sprzedawcę prawa do jej udzielenia np. wskutek wygaśnięcia przysługującego Sprzedawcy prawa autorskiego do korzystania z utworów na polu eksploatacji niezbędnym do udzielenia dalszej licencji na zasadach określonych Regulaminem czy w przypadku ustania po stronie Sprzedawcy praw autorskich majątkowych do niego na ww. polu eksploatacji.
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego towaru lub produktu on-line, jego fragmentów, kopii, wykorzystywania ich kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji lub usuwania błędów.

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą powinna być kierowana na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane, gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Polityką Prywatności udostępnianą przez Sprzedawcę i akceptowaną przez Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

AOF Doradztwo i dotacje Szczepan Brzeski, ul. Kolejowa 11, 32-700 Bochnia 

Ja …………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy obejmującej

…………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy ………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko ………………….……………………………………………………….

– Adres ………………….………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………………………………………

– Data ..…………………………………………………………………………………………..